TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

– Tư vấn môi trường đối với ngành dược phẩm, y tế, cơ sở y tế, và bệnh viện đa khoa

– Tư vấn môi trường đối với Doanh nghiệp, Nhà máy, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp

– Tư vấn đối với chất thải nguy hại/phế liệu

– Tư vấn phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, hoá chất và sự cố tràn dầu cấp tỉnh, cơ sở, Khu công nghiệp

– Tư vấn môi trường các dự án quốc tế như:

  • Báo cáo tư vấn trong lĩnh vực môi trường, an toàn hoá chất, hiện trạng môi trường, chính sách môi trường
  • Xây dựng dự án phát triển trong lĩnh vực rác thải nhựa với các tổ chức quốc tế

– Các hoạt động tư vấn liên quan đến quản lý chất thải, tái chế, tuần hoàn tài nguyên và chất thải