SỨC KHỎE

SỨC KHOẺ

Kết nối với các phòng thí nghiệm có khả năng phân tích để:

  • Lập báo cáo phân tích về sức khoẻ
  • Kiểm định các sản phẩm nông sản xuất khẩu
  • Cấp chứng chỉ kiểm định các sản phẩm nông sản xuất khẩu.